சங்கீதம் 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமம் பூமியெங்கும் எவ்வளவு மேன்மையுள்ளதாயிருக்கிறது! உம்முடைய மகத்துவத்தை வானங்களுக்கு மேலாக வைத்தீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 8:1 - Tamil bible image quotes