சங்கீதம் 78 வது அதிகாரம் மற்றும் 37 வது வசனம்

அவர்கள் இருதயம் அவரிடத்தில் நிலைவரப்படவில்லை; அவருடைய உடன்படிக்கையில் அவர்கள் உண்மையாயிருக்கவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 78:37 - Tamil bible image quotes