சங்கீதம் 78 வது அதிகாரம் மற்றும் 32 வது வசனம்

இவையெல்லாம் நடந்தும், அவர் செய்த அதிசயங்களை அவர்கள் நம்பாமல், பின்னும் பாவஞ்செய்தார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 78:32 - Tamil bible image quotes