சங்கீதம் 78 வது அதிகாரம் மற்றும் 26 வது வசனம்

ஆகாசத்திலே கீழ்காற்றை வரப்பண்ணி, தம்முடைய வல்லமையினால் தென்றலையும் வீசச்செய்து,

சங்கீதம் (Psalms) 78:26 - Tamil bible image quotes