சங்கீதம் 78 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

யாக்கோபுக்கு விரோதமாய் அக்கினி பற்றியெரிந்தது; இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய்க் கோபம் மூண்டது.

சங்கீதம் (Psalms) 78:22 - Tamil bible image quotes