சங்கீதம் 75 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

கிழக்கிலும் மேற்கிலும் வனாந்தரதிசையிலுமிருந்து ஜெயம் வராது.

சங்கீதம் (Psalms) 75:6 - Tamil bible image quotes