சங்கீதம் 75 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

வீம்புக்காரரை நோக்கி, வீம்பு பேசாதேயுங்கள் என்றும்; துன்மார்க்கரை நோக்கி, கொம்பை உயர்த்தாதிருங்கள் என்றும் சொன்னேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 75:4 - Tamil bible image quotes