சங்கீதம் 74 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

கர்த்தாவே, சத்துரு உம்மை நிந்தித்ததையும், மதியீன ஜனங்கள் உமது நாமத்தைத் தூஷித்ததையும் நினைத்துக்கொள்ளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 74:18 - Tamil bible image quotes