சங்கீதம் 73 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

அவர்கள் சீர்கெட்டுப்போய், அகந்தையாய்க் கொடுமை பேசுகிறார்கள்; இறுமாப்பாய்ப் பேசுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 73:8 - Tamil bible image quotes