சங்கீதம் 73 வது அதிகாரம் மற்றும் 16 வது வசனம்

இதை அறியும்படிக்கு யோசித்துப்பார்த்தேன்; நான் தேவனுடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் பிரவேசித்து,

சங்கீதம் (Psalms) 73:16 - Tamil bible image quotes