சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

முதிர்ந்த வயதில் என்னைத் தள்ளிவிடாமலும், என் பெலன் ஒடுங்கும்போது என்னைக் கைவிடாமலும் இரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:9 - Tamil bible image quotes