சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

என் வாய் உமது துதியினாலும், நாள்தோறும் உமது மகத்துவத்தினாலும் நிறைந்திருப்பதாக.

சங்கீதம் (Psalms) 71:8 - Tamil bible image quotes