சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அநேகருக்கு நான் ஒரு புதுமைபோலானேன்; நீரோ எனக்குப் பலத்த அடைக்கலமாயிருக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:7 - Tamil bible image quotes