சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

நான் கர்ப்பத்தில் உற்பவித்தது முதல் உம்மால் ஆதரிக்கப்பட்டேன்; என் தாயின் வயிற்றிலிருந்து என்னை எடுத்தவர் நீரே; உம்மையே நான் எப்பொழுதும் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:6 - Tamil bible image quotes