சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

கர்த்தராகிய ஆண்டவரே, நீரே என் நோக்கமும், என் சிறுவயது தொடங்கி என் நம்பிக்கையுமாயிருக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:5 - Tamil bible image quotes