சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

என் தேவனே, துன்மார்க்கனுடைய கைக்கும், நியாயக்கேடும் கொடுமையுமுள்ளவனுடைய கைக்கும் என்னைத் தப்புவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:4 - Tamil bible image quotes