சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

நான் எப்பொழுதும் வந்தடையத்தக்க கன்மலையாயிரும்; என்னை இரட்சிப்பதற்குக் கட்டளையிட்டீரே; நீரே என் கன்மலையும் என் கோட்டையுமாய் இருக்கிறீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:3 - Tamil bible image quotes