சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

என் தேவனே, நான் வீணையைக் கொண்டு உம்மையும் உம்முடைய சத்தியத்தையும் துதிப்பேன்; இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தரே, சுரமண்டலத்தைக் கொண்டு உம்மைப் பாடுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:22 - Tamil bible image quotes