சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

அநேக இக்கட்டுகளையும் ஆபத்துகளையும் காணும்படி செய்த என்னை நீர் திரும்பவும் உயிர்ப்பித்து, திரும்பவும் என்னைப் பூமியின் பாதாளங்களிலிருந்து ஏறப்பண்ணுவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:20 - Tamil bible image quotes