சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

உமது நீதியினிமித்தம் என்னை விடுவித்து, என்னைக் காத்தருளும்; உமது செவியை எனக்குச் சாய்த்து, என்னை இரட்சியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:2 - Tamil bible image quotes