சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 19 வது வசனம்

தேவனே, உம்முடைய நீதி உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர்; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார்?

சங்கீதம் (Psalms) 71:19 - Tamil bible image quotes