சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

இப்பொழுதும் தேவனே, இந்தச் சந்ததிக்கு உமது வல்லமையையும், வரப்போகிற யாவருக்கும் உமது பராக்கிரமத்தையும் நான் அறிவிக்குமளவும், முதிர்வயதும் நரைமயிருமுள்ளவனாகும்வரைக்கும் என்னைக் கைவிடீராக.

சங்கீதம் (Psalms) 71:18 - Tamil bible image quotes