சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

தேவனே, என் சிறுவயதுமுதல் எனக்குப் போதித்து வந்தீர்; இதுவரைக்கும் உம்முடைய அதிசயங்களை அறிவித்துவந்தேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:17 - Tamil bible image quotes