சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

நானோ எப்பொழுதும் நம்பிக்கைகொண்டிருந்து, மேன்மேலும் உம்மைத் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:14 - Tamil bible image quotes