சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

என் ஆத்துமாவை விரோதிக்கிறவர்கள் வெட்கி அழியவும், எனக்குப் பொல்லாப்புத் தேடுகிறவர்கள் நிந்தையாலும் இலச்சையாலும் மூடப்படவுங்கடவர்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:13 - Tamil bible image quotes