சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

தேவனே, எனக்குத் தூரமாயிராதேயும்; என் தேவனே, எனக்குச் சகாயம்பண்ணத் தீவிரியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:12 - Tamil bible image quotes