சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என் சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய்ப் பேசி, என் ஆத்துமாவுக்குக் காத்திருக்கிறவர்கள் ஏகமாய் ஆலோசனைபண்ணி:

சங்கீதம் (Psalms) 71:10 - Tamil bible image quotes