சங்கீதம் 71 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்; நான் ஒருபோதும் வெட்கம் அடையாதபடி செய்யும்.

சங்கீதம் (Psalms) 71:1 - Tamil bible image quotes