சங்கீதம் 70 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

நானோ சிறுமையும் எளிமையுமானவன்; தேவனே, என்னிடத்தில் தீவிரமாய் வாரும்: நீரே என் துணையும் என்னை விடுவிக்கிறவருமானவர், கர்த்தாவே, தாமதியாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 70:5 - Tamil bible image quotes