சங்கீதம் 70 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

உம்மைத் தேடுகிற யாவரும் உம்மில் மகிழ்ந்து சந்தோஷப்படுவார்களாக; உமது இரட்சிப்பில் பிரியப்படுகிறவர்கள் தேவனுக்கு மகிமையுண்டாவதாக என்று எப்பொழுதும் சொல்வார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 70:4 - Tamil bible image quotes