சங்கீதம் 70 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 70:2 - Tamil bible image quotes