சங்கீதம் 70 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

தேவனே, என்னை விடுவியும், கர்த்தாவே, எனக்குச் சகாயஞ்செய்யத்தீவிரியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 70:1 - Tamil bible image quotes