சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கர்த்தர் ஜனங்களுக்கு நியாயஞ் செய்வார்; கர்த்தாவே, என் நீதியின்படியும் என்னிலுள்ள உண்மையின்படியும் எனக்கு நியாயஞ்செய்யும்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:8 - Tamil bible image quotes