சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

ஜனக்கூட்டம் உம்மைச் சூழ்ந்துகொள்ளட்டும்; அவர்களுக்காகத் திரும்பவும் உன்னதத்திற்கு எழுந்தருளும்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:7 - Tamil bible image quotes