சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

பகைஞன் என் ஆத்துமாவைத் தொடர்ந்துபிடித்து, என் பிராணனைத் தரையிலே தள்ளி மிதித்து, என் மகிமையைப் புழுதியிலே தாழ்த்தக்கடவன். (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 7:5 - Tamil bible image quotes