சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

என்னோடே சமாதானமாயிருந்தவனுக்கு நான் தீமைசெய்ததும், காரணமில்லாமல் எனக்குச் சத்துருவானவனை நான் கொள்ளையிட்டதும் உண்டானால்,

சங்கீதம் (Psalms) 7:4 - Tamil bible image quotes