சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

நான் கர்த்தரை அவருடைய நீதியின்படி துதிப்பேன். நான் உன்னதமான கர்த்தருடைய நாமத்தைக் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:17 - Tamil bible image quotes