சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

குழியை வெட்டி, அதை ஆழமாக்கினான்; தான் வெட்டின குழியில் தானே விழுந்தான்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:15 - Tamil bible image quotes