சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

இதோ, அவன் அக்கிரமத்தைப் பெறக் கர்ப்பவேதனைப்படுகிறான்; தீவினையைக் கர்ப்பந்தரித்து, பொய்யைப் பெறுகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:14 - Tamil bible image quotes