சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

அவனுக்கு மரணாயுதங்களை ஆயத்தம்பண்ணினார்; தம்முடைய அம்புகளை அக்கினி அம்புகளாக்கினார்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:13 - Tamil bible image quotes