சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

அவன் மனந்திரும்பாவிட்டால் அவர் தம்முடைய பட்டயத்தைக் கருக்காக்குவார்; அவர் தம்முடைய வில்லை நாணேற்றி, அதை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறார்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:12 - Tamil bible image quotes