சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

தேவன் நீதியுள்ள நியாயாதிபதி; அவர் நாள்தோறும் பாவியின்மேல் சினங்கொள்ளுகிற தேவன்.

சங்கீதம் (Psalms) 7:11 - Tamil bible image quotes