சங்கீதம் 7 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

செம்மையான இருதயமுள்ளவர்களை இரட்சிக்கிற தேவனிடத்தில் என் கேடகம் இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 7:10 - Tamil bible image quotes