சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

உம்முடைய வீட்டைக்குறித்து உண்டான பக்திவைராக்கியம் என்னைப் பட்சித்தது; உம்மை நிந்திக்கிறவர்களுடைய நிந்தனைகள் என்மேல் விழுந்தது.

சங்கீதம் (Psalms) 69:9 - Tamil bible image quotes