சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

என் சகோதரருக்கு வேற்று மனுஷனும், என் தாயின் பிள்ளைகளுக்கு அந்நியனுமானேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:8 - Tamil bible image quotes