சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

உமதுநிமித்தம் நிந்தையைச் சகித்தேன்; இலச்சை என் முகத்தை மூடிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 69:7 - Tamil bible image quotes