சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

தேவனே, நீர் என் புத்தியீனத்தை அறிந்திருக்கிறீர்; என் குற்றங்கள் உமக்கு மறைந்திருக்கவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 69:5 - Tamil bible image quotes