சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 36 வது வசனம்

அவருடைய ஊழியக்காரரின் சந்ததியார் அதைச் சுதந்தரித்துக் கொள்வார்கள்; அவருடைய நாமத்தை நேசிக்கிறவர்கள் அதில் வாசமாயிருப்பார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:36 - Tamil bible image quotes