சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 34 வது வசனம்

வானமும் பூமியும் சமுத்திரங்களும் அவைகளில் சஞ்சரிக்கிறயாவும் அவரைத் துதிக்கக்கடவது.

சங்கீதம் (Psalms) 69:34 - Tamil bible image quotes