சங்கீதம் 69 வது அதிகாரம் மற்றும் 33 வது வசனம்

கர்த்தர் எளியவர்களின் விண்ணப்பத்தைக் கேட்கிறார், கட்டுண்ட தம்முடையவர்களை அவர் புறக்கணியார்.

சங்கீதம் (Psalms) 69:33 - Tamil bible image quotes